Zakres usług

Prawo pracy

W ramach spraw z zakresu prawa pracy Kancelaria oferuje w szczególności:

Ø  prowadzenie wszelkich spraw przed sądami pracy (m.in. związane z rozwiązaniem stosunku pracy, o wynagrodzenia, o ustalenie treści umowy o pracę, wypadki przy pracy),

Ø  przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów,

Ø  sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej...

Nieruchomości

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie czynności prawnych w obrocie nieruchomościami, jak również w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Powyższe obejmuje między innymi:

Ø  zastępstwo procesowe przed sądami, w tym także administracyjnymi (np. postępowania o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisję, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości),

Ø  zastępstwo przed organami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących nieruchomości,

Ø  przygotowywanie i opiniowanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami,

Ø  kwestie prawne związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – tak dla pośredników, jak i ich klientów,

Ø  sprawy wieczystoksięgowe.

Czytaj dalej...

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego regulującym stosunki prawne w rodzinie – tak majątkowe, jak i niemajątkowe.

W ramach prawa rodzinnego Kancelaria oferuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach:

Ø  rozwodowych,

Ø  alimentacyjnych (w tym o alimenty na rzecz dzieci, na rzecz małżonka, a także o zobowiązanie do przyczynienia się do zaspokajania potrzeb rodziny),

Ø  dotyczących władzy rodzicielskiej,

Ø  kontaktów rodziców z dziećmi,

Ø  ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,

Ø  opieki i kurateli,

Ø  przysposobienia,

Ø  ubezwłasnowolnienia.

Czytaj dalej...

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria oferuje zarówno stałą, jak i doraźną obsługę przedsiębiorców działających we wszelkich formach – zarówno przedsiębiorców indywidualnych, działających w formie spółki cywilnej, jak i spółek prawa handlowego.

Kancelaria oferuje doradztwo już na etapie kształtowania przedsiębiorstwa – w szczególności co do najkorzystniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa, poprzez ewentualną konstrukcję umowy spółki aż po jej rejestrację we właściwym organie rejestrowym.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców realizowana jest w szczególności poprzez sporządzanie i opiniowanie projektów umów, konsultację kwestii prawnych, windykację należności.

Czytaj dalej...

Prawo karne

Kancelaria w zakresie prawa karnego oferuje w szczególności obronę w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych, jak również reprezentację pokrzywdzonych i oskarżycieli prywatnych.

Czytaj dalej...

Sprawy cywilne, odszkodowania

W ramach spraw z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje w szczególności:

Ø  prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw mających za przedmiot roszczenia tak majątkowe, jak i niemajątkowe – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,

Ø  sprawy spadkowe,

Ø  odszkodowania,

Ø  egzekucja należności.

Czytaj dalej...