Aktualności

Koniec rozbieżności co do rozszerzonej skuteczności prawomocnego wyroku uznającego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy

Uchwałą składu 7 sędziów wydaną dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/15 Sąd Najwyższy uznał, że:
​1. Prawomocność materialna wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza powództwo o uznanie za niedozwolone postanowienia tej samej treści normatywnej, stosowanego przez przedsiębiorcę pozwanego w sprawie, w której wydano...

Czytaj dalej...

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

Prezydent podpisał dziś ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej uchylono art. 96-98 ustawy - Prawo bankowe, tj. przepisy regulujące instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Banki straciły uprzywilejowaną pozycję w dochodzeniu swoich roszczeń i będą musiały w tym celu - podobnie jak każdy inny przedsiębiorca - wystąpić na drogę postępowania cywilnego...

Czytaj dalej...

Korzystne dla spadkobierców zmiany w prawie spadkowym.

Dnia 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Bez wątpienia najważniejszym jej postanowieniem jest zmiana podstawowego sposobu przyjęcia spadku.Przed wejściem w życie powyższej ustawy brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania prowadził do prostego przyjęcia...

Czytaj dalej...

Czwarta aktualność

Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years

Czytaj dalej...